Ràdio Palafrugell

Informació local

Current track

Title

Artist


Palafrugell i l’Agència Tributària de Catalunya signen un conveni de col·laboració

Escrit per a 2 de Juny de 2022

  • L’objectiu és millorar l’eficàcia i eficiència de la gestió pública

L’Ajuntament de Palafrugell i l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), han signat un conveni de col·laboració que té com a objectiu principal millorar l’eficàcia i l’eficiència de la gestió pública.

Els àmbits d’actuació de la col·laboració objecte d’aquest conveni són l’intercanvi de dades amb transcendència tributària i la formació. En el primer cas es tracta del marc de control i la reducció del frau fiscal, dels incompliments tributaris i la morositat fiscal. Ambdues entitats acorden que s’han de subministrar mútuament les dades amb transcendència tributària que siguin necessàries per al compliment de les seves funcions en l’aplicació dels tributs, a l’empara del que disposen l’article 8.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els articles 122-6, 216-2.1, 2 i 5 i la disposició addicional tercera del Codi tributari de Catalunya, i amb subjecció al que disposen els articles 94 i 95 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Així ens ho explicava la regidora d’Hisenda de l’Ajuntament de Palafrugell, Olga Palahí.

Palahí també ens destacava que el nostre municipi era un dels pocs de Catalunya en no tenir un conveni amb l’ATC.

Formació dels treballadors

I pel que fa referència a la formació, l’objecte d’aquest àmbit de col·laboració és la detecció de necessitats, la planificació i la realització conjunta per les parts subscriptores d’activitats formatives d’interès comú que contribueixin a la capacitació en coneixements tributaris i a l’aplicació dels tributs del personal adscrit a l’ATC, del personal adscrit a l’Ajuntament de Palafrugell, així com del personal adscrit a la resta d’ens públics adherits a Tributs de Catalunya.

La finalitat és el desenvolupament i qualificació professional permanent dels empleats públics que hi presten serveis, per tal que disposin dels recursos formatius adients per adaptar-se als canvis normatius i organitzatius que els permetin satisfer de forma efectiva les necessitats i demandes de serveis de la ciutadania en aquest àmbit.

Cal recordar que l’article 218.4 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya preceptua un nou marc relacionat en matèria tributària entre la Generalitat de Catalunya i els Governs locals que cal anar desenvolupant progressivament.

En aquest sentit, correspon als governs locals, en el marc que estableix la normativa reguladora del sistema tributari local, la competència per gestionar, recaptar i inspeccionar llurs tributs propis, sens perjudici que la puguin delegar a la Generalitat i que puguin participar en l’ATC.

Aquest conveni de col·laboració serà vigent i produirà efectes des de l’endemà de la seva signatura, sense que es pugui superar el termini de 4 anys des de la subscripció


Opinions dels lectors

Deixa una opinió

El teu correu electrònic no serà publicat. Required fields are marked *